Noodzakelijk maar zeker ook nuttig

Als ondernemer heb je veel zaken aan je hoofd; acquisitie, inkoop, boekhouding, huisvesting, personeel, noem maar op. Allemaal belangrijke zaken om je bedrijf goed te laten lopen. Maar wat als er tijdens het werk een ongeluk gebeurt? Of een medewerker krijgt last van zijn rug en kan zijn werk niet meer goed uitvoeren?

Arbo en veiligheid zijn zaken waar een ondernemer niet dagelijks mee bezig is en wat vaak een ver-van-mijn-bedshow is. Toch heeft een werkgever een aantal verplichtingen op het gebied van arbo en veiligheid De belangrijkste zijn:

Hieronder kunt u meer lezen over deze onderwerpen.

RI&E

Elk bedrijf dient een actuele en betrouwbare risico-inventarisatie en -evaluatie te hebben; aan de hand van vragenlijsten wordt in kaart gebracht welke arbeidsrisico’s er binnen het bedrijf bestaan. Op basis hiervan moet een plan van aanpak opgesteld worden hoe de risico’s verkleind gaan worden. Daarin staat ook wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer het klaar moet zijn. Als er binnen de branche een RIE-instrument opgesteld is, wordt dit uiteraard gebruikt. Indien nodig wordt het geheel getoetst door een extern kerndeskundige.

Arbobeleid

Als werkgever dient u een arbobeleid te ontwikkelen en uit te voeren. In dit beleid legt u vast hoe u als werkgever zorgt voor een zo veilig en gezond mogelijke arbeidsplaats.

Preventiemedewerker

De werkgever is verplicht om een van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. Heeft het bedrijf 25 of minder werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf als preventiemedewerker functioneren.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

  • Het (meewerken aan) het opstellen van een RI&E, inclusief het plan van aanpak.
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over goede arbeidsomstandigheden.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak.
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken.

Basiscontract arbodienst

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts en ieder bedrijf is verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Daarnaast kunnen alle werknemers een second opinion bij een bedrijfsarts aanvragen. In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd welke andere arbodienst(en) of bedrijfsarts(en) kan/kunnen worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een second opinion.

Voorlichting en onderricht

Werknemers dienen op de hoogte te worden gesteld van de werkwijzen en risico’s binnen het bedrijf. Maar ook thema’s als bedrijfshulpverlening en ongewenst gedrag moeten met enige regelmaat met de medewerkers besproken worden. Uit de RI&E volgen doorgaans een aantal thema’s waarover medewerkers voorgelicht moeten worden.

Ongevallen

Elk bedrijf dient een registratie bij te houden van alle ongevallen en bijna-ongevallen die binnen het bedrijf voorkomen. Alle ongevallen dienen onderzocht te worden om te achterhalen hoe een dergelijk ongeval in de toekomst voorkomen kan worden. Voor ernstige ongevallen geldt een meldingsplicht bij de Inspectie SZW.

Begint het u te duizelen bij de lijst verplichtingen die u als werkgever heeft? Geen paniek! Schiffeleers Arbo kan u helpen om uw arbozaken op orde te brengen!