Veiligheidskundige

Bij arbeidsveiligheid gaat het om het voorkomen van letsel aan personen of schade aan voorwerpen bij bedrijfsmatige activiteiten. Hierin spelen zowel de continuïteit van de organisatie en haar processen, als de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers een rol. De Veiligheidskundige adviseert hoe een bedrijf de arbeidsveiligheid kan optimaliseren. Dat gebeurt op de eerste plaats door het inventariseren van de risico’s. De RI&E is daarvoor het geëigende middel.

Maar het blijft niet bij adviseren alleen. De veiligheidskundige kan de medewerkers trainen en instrueren. Ook het uitvoeren van controles en inspecties in het kader van naleving en handhaving kunnen door een veiligheidskundige worden uitgevoerd. Het verdient zelfs de voorkeur om zowel advies als handhaving door een externe adviseur uit te laten voeren, want “vreemde ogen dwingen”…

Heeft u er bij het inrichten van een werkplaatsen of een afdeling of bij het plannen voor nieuwbouw of verbouw wel eens gedacht aan het inschakelen van een veiligheidskundige? Door in een vroegtijdig stadium, zelfs op basis van tekeningen, al een veiligheidskundig advies te vragen kunnen  dure desinvesteringen worden voorkomen en veilige situaties op een structurele manier worden gecreëerd.

Bij Schiffeleers Arbo heeft u de unieke combinatie van een adviseur die zowel veiligheidskundige, als ergonoom is. Dat betekent dat uw adviseur niet alleen kijkt naar de werkomgeving, maar ook naar de handelingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij letten op “Veilig & Gezond”!

RI&E

Om alle risico’s van arbeidsomstandigheden in kaart te brengen wordt een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gedaan. Van alle gevaren wordt een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Daarna wordt samen met u, een plan van aanpak gemaakt hoe de gevonden risico’s te minimaliseren of zelfs op te heffen.

Het hebben van een actuele RI&E is een wettelijke verplichting. Na elke gewijzigde situatie (bijvoorbeeld bij een ingrijpende verbouwing, verhuizing, nieuwe werkwijze en nieuwe technologie) moet de RI&E worden aangepast. Is uw laatste RIE&E ouder dan vier jaar? Dan is de kans groot dat deze niet meer actueel is en adviseren wij u de RI&E opnieuw uit te laten voeren.

Bedrijfshulpverlening

Een andere verplichting vanuit de Arbowet is dat de werkgever bij calamiteiten zorgt dat er levensreddend kan worden opgetreden, een beginnende brand kan worden bestreden en werknemers en andere aanwezige personen kunnen worden geëvacueerd. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor doeltreffende verbindingen met externe hulpverleningsorganisaties. Met andere woorden: de werkgever moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening is geregeld.

Schiffeleers Arbo kan u adviseren over het opzetten van een goede en adequate bedrijfshulpverlening. Dat kunt u bijvoorbeeld (of misschien zelfs bij voorkeur) ook regelen samen met andere bedrijven in hetzelfde bedrijfscomplex. Omdat wij ervaring hebben in veel verschillende branches, kunnen wij u zelfs adviseren over een optimale bedrijfshulpverlening over verschillende bedrijven heen. Dat is vaak een stuk goedkoper!

Interim Arbocoördinatie

Schiffeleers Arbo gaat verder dan advies alleen. Op Ad Interim  basis kunnen wij u ook helpen uw Arbobeleid op poten te zetten. Wat moet u doen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen op het gebied van Arbeidsomstandigheden? Hoe kunt u uw arbotaken borgen in uw organisatie? Dit zijn zaken waar veel bedrijven de kennis niet van in huis hebben. Wij ontzorgen u. In zeer korte tijd brengen wij de Ist-und-soll -situatie van uw bedrijf in kaart. Wij adviseren u welke instrumenten in te zetten en kunnen zelfs uitvoering geven aan uw arbotaken.